DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Klimaparken

Summende insekter, glitrende søer og kvidrende fug­le kommer til at tage imod Ballerups borgere, når de træder ud af det byggede miljø, ned fra promenaden og ind i naturen – ind i den nye Klimapark. Som en grøn kile ligger parken i en perfekt placering mellem hverdags- og weekendliv, institutioner og funktio­ner. Ballerup Station, NEXT, Baltoppen og en blanding af boliger skaber det urbane miljø, der danner den hårde ramme om den frodige, orga­niske midte. De to kontraster – by og land – er med til at styrke og fremhæve hinanden. En hård kant markerer mødet med byen. Et foranderligt, blødt og til tider vådt landskab markerer mødet med natu­ren. Et møde der vil blive yderligere understreget af årstidernes skiften. Efter store regnskyl vil nye søer opstå og forandre parken, der både er et planlagt landskab og et organisk vandskab. Det våde element referer til områdets historie som mose og er samti­dig med til at forme en ny og mere biodivers fremtid i Ballerup.

Klimaparkens hovedgreb består af en urban kant, der indrammer parken: en grøn og blå midte. Kanten mar­kerer mødet med byen, mens parkens midte giver plads til na­turen. Kanten binder området sammen og skaber et tilgængeligt, åbent og rent møde med parken. Vi har løftet kanten, så den holder vandet i parkens midte og væk fra de omkringliggende bygninger. Den er pro­grammeret med forskellige aktiviteter og tilgængelige forbindelser på tværs af området. Ved at markere en tydelig overgang til parken understreger vi, at man nu træder ud fra byens præmisser og ind på naturens. Kontrasten mellem de to områder er med til at fremhæve Klimaparken og naturen som noget beskyttet og særligt – som et eventyrland man træ­der ind i, når ens fødder forlader kanten og rammer græsset. Samtidig strækkes naturen og parken, så den støder helt op mod kantzonerne og bliver et nær­værende og identitetsskabende element, der både visuelt og fysisk er koblet på alle områdets dele. En hovedsti binder området sammen på tværs af parken og sikrer niveaufri adgang til landskabet, så det er muligt at tilgå parken både på cykel, i kørestol eller på gåben.

Vand vil både visuelt, hydraulisk og biologisk blive en vigtig del af Klimaparken. Tre store, permanente søer giver parken en klar identitet som klimapark, sam­tidig med at de skaber levesteder for en lang række planter og dyr, der er afhængige af permanent vand. Topografien og regnvandsopsamlingen er designet, så der også ved mindre regnvandshændelser opstår et spændende vandlandskab med flere mindre søer. Sø­erne vil opstå mellem træer og små bakker, når lav­ningerne fyldes. Og det vil danne et spektakulært og poetisk udtryk, hvor vandspejlene ændrer sig efter nedbørsmængden. Nogle af stierne vil blive oversvøm­met ved større regnvandshændelser, men hovedstier, pladser, promenadens øvre del og den handicaptil­passede sti, der løber mellem Plinten, stationen og Promenaden, er sikrede.

Klimaparken er en park på naturens præmisser, der følger naturens processer og variation over året. Vi etablerer kun nødvendige permeable stiforbindelser og enkelte steder små trædæk og gangbroer. Ved at programmere kanterne og udnytte de eksisterende befæstelser til pladser og gangstrøg har vi minimeret befæstelserne i selve parken. Alle eksisterende træer i parken bevares, så den bliver et så stort sammenhængende naturområde som muligt. Et naturområde der skaber et rigt dyre- og planteliv og indeholder gode rekreative opholdssteder for parkens naboer og besøgende.

.

Tags park, vand, Byliv, Ballerup

Adresse Baltorpvej, Ballerup

Bygherre Ballerup Kommune

Areal 14.000 m2

Ingeniør Rambøll

Status 1. præmie i inviteret konkurrence 2022,
Igangværende