DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Norrköping Centralstation

Norrköping Kommune planlægger at anlægge en ny hovedbanegård som led i en større udvikling af byen og dens infrastruktur. Målet med projektet er at skabe et nyt stationsområde med levende, offentlige rum; et fremtidigt trafikalt og socialt knudepunkt og et symbol på et trygt, sikkert og bæredygtigt Norrköping.

Vi møder kommunens målsætning med en vision om at skabe et harmonisk og attraktivt miljø, hvor historiske og moderne elementer sammenflettes på overbevisende måde. Stationsområdet kommer til at ligge i forlængelse af den oprindelige centralstation og udfolder sig omkring en nord-syd-gående akse, der forbinder stationsområdet til centrum og den omkringliggende by. Aksen udformes som et vidtstrakt urbant strøg, der løber under og fordeler passagerer til og fra den nye, hævede stationsbygning og dermed binder byen sammen i ét, sammenhængende byrumsforløb. Parkstrøget indrammes af nye allétræer, der leder tankerne hen på Norrköpings mange promenader, der er et særkende for byen.

Den nye stationsbygning inddeler naturligt det urbane strøg i to større byrum, Södra parken og Norra parken. Södra parken er et urbant byrum med en stram geometri arrangeret omkring et hævet græstæppe, et spejlbassin og velordnede trærækker. Langs parkrummets kanter placeres spredte pavilloner og en overdækket promenade, der opføres af genbrugsmaterialer fra den tidligere stationsbygning. Jernbaneskinner fra det tidligere baneareal integreres i byrummet som kulturhistoriske spor, der fortæller om byens udvikling og historie. Her er der plads til udendørsservering og midlertidige begivenheder som madmarked eller bazar, og parken har en mere urban karakter, der spiller sammen med den nærliggende Karl Johans park.

Norra parken er et mere uformelt byrum med plads til en rekreation og større arrangementer. Allétræer indrammer et stort, hævet græsareal, der skråner mod syd og terrasseres ned mod en kommende skole i det nordvestlige hjørne. En stor temalegeplads med inspiration fra Norrköpings tekstilindustrihistorie danner udgangspunkt for leg og bevægelse. Parken indrettes desuden med bl.a. en kiosk, pavilloner og regnvandsbede samt grupper af blomstrende, flerstammede træer.

Genbrug af lokale materialer, inventar og bygningsdele er centralt i projektet. Det nuværende stationsområde er bygget af gode, solide materialer, som sagtens kan leve videre. Det gælder fx en stor mængde granit, der kan genanvendes i de forhøjede siddepladser i parkområderne. Perrontagene genbruges som overdækning af promenaden langs Södra parken og pælene fra køreledningerne får nyt liv som en del af temalegepladsen i Norra parken.

Vores optegning over de eksisterende træer sandsynliggør ydermere genplantning af eksisterende træer som kirsebær og ahorn, der, sammen med de øvrige genbrugstiltag, vil være med til at videreføre Norrköpings identitet og skabe genkendelse i det nye stationsområde. Forslaget indeholder desuden en langsigtet strategi for klimatilpasning og håndtering af ekstreme vejrforhold der bl.a. indbefatter integreret regnvandshåndtering i kantzonerne, vandspejlet og de mange permeable overflader.

Projektet stiler efter at gøre det særligt let for bløde trafikanter at transportere sig rundt. Flowet til og fra stationen er gennemarbejdet, så man trygt og gnidningsfrit kan starte eller fortsætte sin rejse til fods, på cykel eller med kollektiv trafik, og der er tænkt i optimering af den tid, man som rejsende bruger på at skifte fra en transportform til en anden. Der er fx indrettet overdækkede, funktionelle cykelparkeringspladser og holdepladser for sporvogn og bus i umiddelbar nærhed til perronerne og en nyanlagt supercykelsti.

.

Tags park, byrum, byudvikling, bevægelse, arkitektkonkurrence, mobilitet

Adresse Norra Promenaden, Norrköping

Bygherre Norrköpings kommun

År 2023-2024

Arkitekter Wingårds og Fredriksson Arkitektkontor

Ingeniør Sigma Civil

Status 1. præmie i inviteret konkurrence 2024. Igangværende.

Visualiseringer Wingårdhs